Ochrana pred požiarmi - LIMAT

LIMAT
Skúsený partner
LIMAT
Prejsť na obsah
Poradenstvo v oblasti OPP
Podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.  Právnickým aj fyzickým osobám zo zákona vyplývajú rôzne povinnosti, ktorých nedodržanie je sankcionované.
Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi. Oboznámime Vás s Vašimi povinnosťami v oblasti predchádzania vzniku požiarov. Poradíme Vám, aké hasiace prístroje alebo iné zariadenia je potrebné vo vašich objektoch nainštalovať a aké potrebné opatrenia je nutné vykonať, aby bol Váš objekt zabezpečený pred požiarom tak, ako to vyžadujú právne normy. Zúčastníme sa s Vami protipožiarnej kontroly vykonávanej štátnym požiarnym dozorom.
Školenia v oblasti OPP
Poskytujeme školenia a overovanie vedomostí zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase v oblasti OPP. Iba osoby s odbornou spôsobilosťou (technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany) môžu vykonávať školenia o ochrane pred požiarmi. Tieto školenia sú opakované v intervaloch stanovených vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
V rámci školenia Vás oboznámime so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi, poskytneme Vám výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru konkrétne pre príslušné pracovisko, informujeme Vás o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, o požiarnom poriadku pracoviska, oboznámime Vás so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu a mnoho ďalšieho. Vyškolíme Vás a Vašich zamestnancov v súlade so zákonnými požiadavkami, ktoré sú uvedené v § 20 a nasl. vyhlášky o požiarnej prevencii.
Okrem pravidelných školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ponúkame aj školenia novoprijatých zamestnancov v zmysle § 22 vyhlášky o požiarnej prevencii.
Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi
Medzi povinnosti, ktoré zákon o ochrane pred požiarmi stanovuje, patrí aj povinnosť vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Ponúkame vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
V zmysle § 24 vyhlášky o požiarnej prevencii dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:
 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov
Požiadavka vykonávať odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov vyplýva z vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Zariadením na dodávku vody je v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky aj požiarny vodovod a odberné miesto (hydrant).
Ponúkame Vám vykonanie prehliadok a skúšok požiarnych vodovodov a hydrantov podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.
Tlakové skúšky požiarnych hadíc
Povinnosť vykonávať tlakové skúšky požiarnych hadíc vypláva z vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Zariadením na dodávku vody je v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky aj hadicové zariadenie.
Ponúkame Vám vykonanie tlakových skúšok požiarnych hadíc podľa aktuálnych technických noriem a v súlade s vyhláškou. O vykonanej kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje skutočný stav aj s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrola, odborné skúšky, prehliadky a montáž požiarnych uzáverov
Požiarnym uzáverom je dverová alebo oknová zostava, zostava klapky, uzáveru dopravníkového systému alebo oddeľujúcej konštrukcie, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky § 2 ods. 1  vyhlášky č. 478/2008 Z. z.  Medzi požiarne uzávery tak patria napríklad požiarne  či dymotesné dvere, požiarne okná, požiarne klapky a podobne.
Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná kontrola technologickým postupom a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch a vyhláškou; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah kontroly alebo technologický postup, postupuje sa podľa správnej technickej praxe. Vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný zabezpečiť vedenie záznamov o vykonaní kontroly požiarneho uzáveru technikom požiarnej ochrany. Kontrolu požiarnych uzáverov môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou, napríklad technik požiarnej ochrany.
Ponúkame vykonávanie kontrol požiarnych uzáverov, ktoré pozostávajú z overovania vybavenosti požiarneho uzáveru, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky tak, aby bol zachovaný požadovaný rozsah kontroly v zmysle vyhlášky.
Kontrolu požiarnych uzáverov vykonávame v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti, v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný, neurčil vzhľadom na parametre prostredia, v ktorých sa požiarny uzáver prevádzkuje, kratšiu lehotu.
Montáž, opravy a revízie požiarnych klapiek
Predaj hasiacich prístrojov a požiarnej techniky
Ponúkame široký sortiment práškových, vodných aj snehových hasiacich prístrojov a inej požiarnej techniky.  Cenovú ponuku jednotlivých produktov Vám pošleme na vyžiadanie.
Adresa
Mierová 978/58
059 21 Svit
Telefón
+421 905 446 054
LIMAT
Návrat na obsah